Ferry de Heer, Haarlem

In een interview heeft minister van handel en ontwikkelingshulp Sigrid Kaag onlangs gesproken over haar interpretatie van het in D66-kring populaire begrip ‘inclusiviteit’. Dikwijls ook in samenhang met ‘iedereen’.

Het bekt lekker, zij het dat Kaag tegelijkertijd pleit voor uitsluiting door te weigeren samen te werken met partijen die een groot deel van de kiezers vertegenwoordigen. Maar wie bedoelt de minister met ‘iedereen’?

Kaag is voor open grenzen en het welkom heten van alle immigranten die naar Nederland willen komen, ongeacht gedachtegoed. Ook mensen met anti-Nederlandse opvattingen krijgen de Nederlandse nationaliteit. Is Kaag onwetend over de desastreuze gevolgen hiervan of zwijgt ze er willens en wetens over?

Kaag bedoelt met ‘iedereen’: immigranten die zich op Nederlands grondgebied bevinden en een beroep doen op verblijfsrecht én bevolkingsgroepen van een bepaald geslacht, religie en afkomst. Deze bevolkingsgroepen wil zij voorrang verlenen. Pas als al deze mensen dezelfde maatschappelijke posities bereiken als de autochtone inwoners, doet voor Kaag ‘iedereen’ mee. Dit zal ten koste gaan van de Nederlandse cultuur.