Frans Galjee, Alkmaar

De maatregelen van de energietransitie, die ook nog eens om verkeerde reden worden uitgerold, hebben inmiddels onbedoelde en onvoorziene schadelijke gevolgen. Naast schadelijke gevolgen voor de economie en de portemonnee van de burgers zijn er ook schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Het streven om ‘van het gas af te gaan’ heeft veel burgers doen besluiten hun op gas gebaseerde huisverwarming de deur uit te doen en de verwarming te gaan doen middels een houtkachel. Naast die houtkachels voor volledige warmtebehoefte is er nog de inzet van de open haard verwarming vooral in voor en na seizoen.

Echter houtstook heeft een ernstige keerzijde die als toch algemeen bekend mag worden verondersteld.

Teneinde mijn gemeente te wijzen op deze zorgelijke ontwikkeling heb ik onderstaande mail gestuurd

Aan: burgemeester en wethouders

Betreft: Klacht over houtstook. – Stank en gevaar voor gezondheid en (brand)veiligheid.

Geacht college,

Mede naar aanleiding van het programma Kassa van zaterdag 21 december 2019 en helaas ook uit eigen ervaring leg ik bij u de volgende klacht neer.

Verbranden van hout en pellets voor verwarming van woningen geeft veel luchtverontreiniging. De overheid heeft vanuit streven naar duurzaamheid zelf het inzetten van zogeheten pelletkachels middels subsidies gestimuleerd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-subsidie-voor-een-pelletkachel

Deze kachels hebben soms een horizontale in en uitlaat via de gevel.

Dit is extra verontreinigend en schadelijk voor gezondheid bewoners en omwonenden en tevens niet meer toegestaan volgens huidige regels.

Gezien de rol van de overheid en de huidige inmiddels aangescherpte regelgeving voor plaatsing en bedrijven van deze kachels verzoek ik u dringend op deze regels te gaan handhaven, niet alleen voor individuele gevallen, maar voor de hele gemeente.

Ik verzoek u derhalve onjuiste houtstook in de gemeente in kaart te brengen en er de passende maatregelen op te gaan nemen.

Daar veel gebruikers van deze kachels door verkeerd beleid van overheid tot de keuze van deze manier van verwarming zijn gekomen betekent volgens mij dat de gemeente als verlengstuk van die centrale overheid snel in actie moet komen. Ik denk dat deze kachels op de meest korte termijn moeten worden verboden en worden teruggenomen met eventueel een redelijke compensatie/vergoeding voor de bezitters.

Tot zover de klacht naar de gemeente en nu maar afwachten om een uitdrukking te gebruiken uit een bierreclame van een paar jaar geleden.

Naast schadelijke effecten op gezondheid van houtstook zijn er ook andere collaterale schades te benoemen bij uitrollen duurzame oplossingen zoals inzet op windturbines en biomassa centrales.

En waarom gebeurt dit allemaal? Dit alles is gericht op vermindering van de CO2 uitstoot terwijl deze vermindering door zogeheten alternatieven niet of nauwelijks wordt gehaald maar erger nog de echte invloed van CO2, het natuurlijke en menselijke CO2, op de processen die klimaatverandering sturen nog nauwelijks wordt begrepen laat staan is bewezen.

Ingrijpende maatregelen moeten worden verdedigd door overtuigend bewijs. 

Voor de rol van CO2 op klimaat en met in vervolg hierop de in grote haast uit te rollen energietransitie is dit grote bewijs nog lang niet geleverd maar kunnen de maatregelen van energietransitie wel al als desastreus worden vastgesteld.

Desastreus voor economie en vaak zelfs schadelijk voor milieu en gezondheid.

Tot slot en misschien als een verrassing, ook ik ben voor uitfaseren fossiel en het inzetten van echt werkende alternatieven maar dan om de juiste reden namelijk dat deze fossiele bronnen ook eindig zijn. Olie zal rond 2050 een probleem worden. Kernenergie is tot nu toe het enige echte alternatief voor het op gelijke schaal kunnen vervangen van fossiele energie.