Het is geen geheim dat hoger opgeleiden vaak positiever naar de Europese Unie kijken dan anders opgeleiden, aldus een gastblog van Nexit-Denktank dat wij mochten overnemen. Een van de mogelijke verklaringen is dat hoger opgeleiden meer (soorten) informatie over de EU hebben bestudeerd. Ook werken ze vaker in een meer internationale setting. Maar zijn zij altijd goed voorgelicht tijdens hun studie?

Het is zeer de vraag of in het Nederlandse onderwijs ook de nadelen van de EU onderwezen worden. En besteden de opleidingen wel aandacht aan de positieve effecten van de natiestaat? Grote geldstromen gaan van de EU naar het Nederlandse onderwijs; daarmee rijst het vermoeden van beïnvloeding van lesmaterialen. Nexit-Denktank gaat onderzoek doen naar EU-subsidies in het Nederlandse onderwijs. Hoe omvangrijk is de EU-indoctrinatie?

De Europese Unie zit verstopt in veel lesmateriaal. De afgelopen jaren zijn er talrijke voorbeelden boven water gekomen die aantonen dat in het hele onderwijs een vooringenomen positieve houding ten opzichte van de EU speelt: op basisscholen, middelbare scholen, in het mbo en het hbo en op universiteiten.

Uit het lesboek Thema’s Maatschappijleer voor het VWO, pagina 132: ‘Veel problemen kunnen niet op nationaal niveau aangepakt worden. Dat geldt zeker voor een klein land als het onze. Samenwerking met andere landen is nodig om oplossingen te vinden voor wereldproblemen zoals de komst van vluchtelingen, financiële crises, klimaatverandering, internationaal terrorisme, oorlogen en hongersnoden. Nederland neemt daarom deel aan verschillende internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO.’

Verpakt in het lesmateriaal, schoolexamens en centrale examens zitten subtiele verwijzingen naar de Europese integratie. De centrale examens worden door de overheid geproduceerd. Voor het vak Nederlands zijn er tal van hoofdstukken waarin alleen maar teksten over de EU staan. Bij wiskunde worden sommen gebruikt waarin de Europese Commissie genoemd wordt, op de basisschool krijgen kinderen materiaal over de EU voor zich bij begrijpend lezen. Op de foto bij dit blog ziet u twee voorbeelden waarin de EU wel heel rooskleurig naar buiten komt; bovendien is de bron van deze lesboeken gewoon een folder van de Europese Commissie.

Het gaat nog veel verder. Het Jean Monnet-project is een plan van de Europese Unie om door middel van subsidies het gedachtegoed van de Europese integratie te verspreiden. Door middel van het Erasmus+-programma werden 875 aanstellingen verleend aan hoogleraren Europese studies. De zogenaamde Jean Monnet-leerstoel heeft als doel hoogleraren aan te moedigen om Europees onderzoek te doen en hier boeken over te publiceren. Via de gesponsorde hoogleraren kan de EU gemakkelijker en sneller op universiteiten in de lidstaten de EU-propaganda verspreiden onder studenten; deze hoogleraren worden immers betaald door de EU en laten zich als spreekbuis gebruiken. In Nederland waren er in 2019 zes Jean Monnet-leerstoelen aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.

De Europese Commissie doet geen moeite om te verbergen dat ze propaganda bedrijft. In een rapport uit 2017 blijkt dat de EU zich meer moet mengen in het onderwijs. Behalve het genoemde Erasmus+-programma en het Europese Solidariteitscorps, vrijwilligerswerk op ‘humanitair’ vlak voor jongeren, moet de EU zich ook inspannen voor ‘inclusief, Europees georiënteerd onderwijs met aandacht voor verantwoordelijk burgerschap, meervoudige identiteiten en dialoog tussen burgers’.

De Europese Commissie werkt hard aan een nog diepere doordringing van propaganda over de ‘waarden van de EU’ in het onderwijs. Voor de onafhankelijkheid van Nederlandse onderwijsinstellingen is het slecht dat de Europese Commissie zich gaat bemoeien met de inhoud van het onderwijs. Deze zomer begint Nexit-Denktank daarom met het hierboven genoemde onderzoek. Houd onze sociale media in de gaten.